ଗ୍ରାମ୍ବନ୍‌ତାଆ ବହିଙ୍ଗା

Downloads: 
 • File icon ୱାନ୍ଦୁ ଆରୁ ପଡ଼ିଆନା
  Download View278.97 KB
 • File icon ୱେସକ ନିଣନି
  Download View6.46 MB
 • File icon ଲିଙ୍ଗା ଆତି କାତା
  Download View9.19 MB
 • File icon ରୁତ ଲାଣି କେରଣ୍ଡି
  Download View31.78 MB
 • File icon ଟାକା ମାରା
  Download View420.94 KB
 • File icon ଯୀଶୁ ଟଣାତି ଉଜାଡ଼ି
  Download View16.75 MB
 • File icon ଅବ୍ରାହାମ ଲାଦି କେରଣ୍ଡି
  Download View354.3 KB

ଇ ବହିଙ୍ଗା ବାହେନେ ଚେକିଙ୍ଗ୍ ଇବନି ଗାଃଇ ଅପ୍‌ଲଡ଼୍ ଇବନି ଆଜାନେ। ଇ ଗାତାଆ ଫାଇନଲ୍ ଆଜା ସିଲଅ।
 

kutia children-400x300_0.jpg