ପୁନି ନିୟମି କଟୁ ବାଇବଲ କେରଣାକା

ଆମୁ ଇମ୍ବା ବଇବଲ କାଟା ପାଡ଼ି ଇଆମାନି ପୁନି ନିୟମି କେରଣାକା ଅପ୍‌ଲଡ଼ ଇଆ ମାନାମୁ। ଇରୁ ଇ ଗାତାଆ କେରଣାକା ବାହେଏ ବେନ୍‌ବଣି ଏଙ୍ଗା ଡାଉଲଡ଼୍ ଇବନି ମୁଦେରେ।

 • ଯୀଶୁ ପ୍ଲିତି କେରଣ୍ଡି

 • ପୁନି ଟାଣା ଏଙ୍ଗା ପୁନି ୱାନି ତାରା କେରଣ୍ଡି

 • ପାଉଲ ଲାଦି କେରଣ୍ଡି

 • ଦନି ଲୁକୁ ଏଙ୍ଗା ଲାଜାର ଣାଦି କେରଣ୍ଡି

 • ଯୀଶୁ ଲାଦା ଗ୍ରାପନି

 • ସ୍ତିପାନ ଲାଦି କେରଣ୍ଡି

 • କରନେଲ୍ ଲଦି କେରଣ୍ଡି

 • ଜକିୟ ଲଦି କେରଣ୍ଡି

 • ପୁଞ୍ଜାସିଲାନି ପେନୁ

 • ଡିକନଗାଣି ଆସ୍କିତାରି କେରଣ୍ଡି

 • ପିଜୁ ୱିଡ଼ି ସାପ୍ ଇସାରି କେରଣ୍ଡି

 • ବାଟିମସ୍ ଲାଦି କେରଣ୍ଡି

 • ଯୀଶୁ ସାତିକାଟା ନିଣିତାରି କେରଣ୍ଡି

 • ପିତର ଲାଦି ଗ୍ରାପା

 • ତାକା ମୁଆନାଞ୍ଜା ନେଗିଆତେଞ୍ଜେ

 • ଯୀଶୁ ସାତାରି କେରଣ୍ଡି

 • କାତା ପୁନାନାଞ୍ଜା ଏଙ୍ଗା କ୍ରିକା ବେନାନାଞ୍ଜା ନେଗିଆତେଞ୍ଜେ

 • ଇଆଣି ପେଟାକାଟା ତାକା ମୁଆନାଞ୍ଜା ନେଗିଆତେଞ୍ଜେ

 • ଦିନାଙ୍ଗି ପ୍ରାତାନା ଇନାରି କେରଣ୍ଡି

 • ଯୀଶୁ ଏଜୁଣି କାଲୁ ଇତେଞ୍ଜେ

 • ମୁନ୍ଦୁ ଦେଶାତାଆ ତସିସି କେରଣ୍ଡି

 • ଯୀଶୁ ତାଣି ଲୁକୁଣି ତଞ୍ଜିତେଞ୍ଜେ

 • ଯୀଶୁ ବୁତ ଆହାସି କୁଇମିଲାଇ ନେହି ଇତେଞ୍ଜେ

 • ପ୍ରାତନା ଇବନି ଗାଃଇ ଯୀଶୁ ଗ୍ରାପ୍ତେଞ୍ଜେ

 • ଡ଼କ୍‌ନାଆ କେରଣ୍ଡି