ଜଗାଜଗ ଇଆନ୍ଦୁ

ନେଲେଏ ମାନି ଟିକଣା ଡ଼ାଇ ଇରୁ ମାଙ୍ଗେ ଇନାଆ ୱାଆ ୱେସ୍‌ପନି ଏଙ୍ଗା ୱେନ୍‌ବନି ମୁତାନ୍ଦେରେ। ଇରୁ ଯଦି ୱେଞ୍ଜା ମାଞ୍ଜାନି କାତାତି ବିସୟ ପୁନ୍‌ବନ୍‌ ଗାଃଇ ଦାପି ସିଲେରେ ଆତେସି ମି ଦାରୁ ଏଙ୍ଗା ଇମେଲ୍‌(email) ସିୱନି ଦରକାଲ୍‌ ଏଲେ।

Target Image