କପିରାଇଟ୍‌

This website is sponsored by କୁଟିଆ ମଣ୍ଡଳୀ.

smajhi130@gmail.com ଗାପ୍‌ସି ପୁନ୍‌ବନ୍‌ ଗାଃଇ

କୁଟିଆ ଟିମ୍‌ ଇ ଗୁଡ଼୍‌ଦୁ କପିରାଇଟ୍ ମାନେ

ଇ ବିଡିଅ କେପାଇଆମାନି ବାଃତା ଡ଼ାଇ ବେଞ୍ଜାନା ଅପ୍‌ଲଡ଼୍‌ ଇୱନି ଆଜାନେ ।

ବେଗାଲି ଲକୁରି ପାଣ୍ଡାରୁ