କଟୁ ନାଜୁ

କୁଟିଆ କମୁନିଟି ୱେବସାଇଟ୍

କୁଟିଆପିପଲ.କମ୍‌ (kutiapeople.com) ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼୍‌ଦୁ ଲୁକୁଣି ୱେଙ୍ଗିମାଞ୍ଜାନେ,ଜହାରି !!! ଆମୁ ମି ଗାଃଇ ଆଙ୍ଗା ଆଙ୍ଗା କୁଡ଼ାଙ୍ଗା ପିଲିମାକା, ବାଇବଲ କେରଣାକା, ପୁଟଙ୍ଗା,ଗାଣିଙ୍ଗା ଏଙ୍ଗା ବଇଙ୍ଗା କଟୁକାତା ଡ଼ାଇ ଅପ୍‌ଲଡ଼୍ ଇଆମାଞ୍ଜାନାମୁ। ଇ ଗାତିକୁଡ଼ାତାଆ ବାହେଏ ଡାଉନ୍‌ଲଡ଼୍ ଇବନ୍ ମେଲିଆଇନ। ଅଟେ,ଇରୁ କଟୁକାତା ଏଙ୍ଗା ଇଂଗ୍ଲିସି କାତା ଡ଼ାଇ ବାଆ ମାନ୍ଦାଆ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍ ମେପନି ମୁନ୍ଦେରେ। କାତା ମିଣ୍‌ପନି ଗାଇ ଇରୁ ଡେଆ ବେକଟି ମାନି,ବଟମିଣି ମେନ୍ଦୁ, ଏଙ୍ଗା ମି ମନ ଆଇନି କାତା ତାବା ବଟମିଣି ବ୍ଡିସା, କାତାଣି ମିଣ୍‌ନ୍ଦୁ  ।

   

ନେଞ୍ଜୁତାରି ଗ୍ରାମ୍ବା

ହେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର; ଦିନକୁ ଦିନ ତାହାଙ୍କ କୃତ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ କର।

1 Chronicles 16: 23
କଟୁ ନାଜୁ
ଇ ଜଡ଼ି ବାସା ତାଆ ମାଇ କଟୁ ଲକୁ ତାରା ଏଲୁ ଗଃପିନେରେ
ମାଇ କଟୁ ନାଜୁ

 

ସେଲାଙ୍ଗି ମଣ୍ଡଲେଣା ଡୁବନ
ସୁକେରି କ୍ଲାସ
ସୁକେରି ମଣ୍ଡଲେଣା ପ୍ରାତନା
ବେଗାଲି ଲକୁରି ପାଣ୍ଡାରୁ