କଟୁ ପେନୁ ଗାଣିଙ୍ଗା

Downloads: 
  • File icon ଦାନ ଉସ୍‌ନି ଗାଣି
    Download94.37 KB

ଇ କଟୁ ପେନୁ ଗାଣିଙ୍ଗା ଫାଇନାଲ୍ ରେକଡ଼ିଙ୍ଗ୍ଆଜା ସିଲଅ। ଇବା ବାହେନେ ଚେକିଙ୍ଗ୍‌ ଇବନି ଗାଃଇ ଅପ୍‌ଲଡ଼ ଇବନ୍ ଆଜାନେ।

  • ସାରେଲ୍‌ମାଲେ ଗାଣି